งดการเรียนการสอน

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

งดการเรียนการสอน

วยองค์กรนักศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 11" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยจึงประกาศงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ในห้วงวันดังกล่าว

โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจัดการสอบปลายภาค ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 และ วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน