ขอแสดงความยินดี

28 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่า รปศ.ดีเด่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี

 

กับนายไพศอล อาแด นักศึกษาชั้นปี 4 ได้รับการจ้างงานต่อหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ-การเงิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา