ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาภาค กศ.บป. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งบริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองกระบี่ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่นำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ เชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปี จนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน