ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาภาค กศ.บป. ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทางสังคม ภายใต้รายวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ในประเด็นการโครงการบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายวราพงษ์ เกบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ และบุคลากรทุกท่านของ อบต. และที่ขาดไม่ได้ น้องตาม นายอมรศิลป์ ทองเพ็ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและคอยประสานงานแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้