นำเสนอนิทรรศการนำเสนอควาทก้าวหน้าของการจัดทำแผนนโยบาย

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันที่16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นำเสนอนิทรรศการนำเสนอควาทก้าวหน้าของการจัดทำแผนนโยบาย ในรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันแสดงความเห็นเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไปปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป