นำเสนอโครงงานฝึกสหกิจศึกษา

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานฝึกสหกิจศึกษา