นำเสนอโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคกศ.บป

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคกศ.บป นำเสนอโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา