โครงการบริการวิชาการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา

14 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) บริการวิชาการ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม"อบรมปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมายสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส"  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา เป็นการให้ความรู้แก่เด็กๆและเยาวชน ในเรื่องของสิทธิทางกฎหมาย เช่นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก มีกิจกรรมต่างๆ เช่น รวมกลุ่มกันระดมสมอง , นำเสนอจาการระดมสมองกลุ่ม,  ดูวีดิทัศน์ ,ตอบคำถามและแจกของรางวัลแก่คนเก่งที่ตอบถูก