หลักสูตร รปศ. มรย. จัดกิจกรรม "สิงห์น้ำตาล รปศ. ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง" และมอบเงินบริจาค จากงานเดิ่น-วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ.มรย. แก่ศูนย์เด็กกำพร้า

12 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

              เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสตร์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นตัวแทนคณะผู้จัดงาน เดิน – วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ.มรย. นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ไปจัดกิจกรรม และมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเดิน –วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ.มรย. พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ศูนย์เด็กกำพร้าปัญญาเลิศ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สิงห์น้ำตาล รปศ. ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู และน้องๆ นักเรียนของศูนย์เด็กกำพร้าปัญญาเลิศ มีน้องนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 140 คน โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย  ประกอบด้วย

              1 กิจกรรม ฝึกเรียนรู้และเท่าทันสื่อ

              2 กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างทักษะทางสังคม

              3 กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสาคู่คุณธรรม

             4 กิจกรรมกระจกเงา (เป็นการสะท้อนความคิด และรับรู้ความรู้สึกและปัญหาความต้องการของน้องเด็กกำพร้า)

              5 กิจกรรมการผลิตตุ๊กตาการบูร จากถุงเท้า

ในการนี้ ทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามตัวแทนคณะผู้จัดงานเดิน –วิ่ง สิงห์น้ำตาล 20 ปี รปศ. มรย. ได้มอบเงินบริจาคซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากหน่วยงานองค์กรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเดิน – วิ่ง ดังกล่าว  จำนวน 40,000 บาท ให้กับทางศูนย์เด็กกำพร้าฯ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กกำพร้า พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องเขียนสำหรับนักเรียน และครู ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว   นอกจากนี้ ยังได้มอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาก TK park ยะลา และจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา