หลักสูตร รปศ.มรย.นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” ในวันที่ 5  สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5  ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์  อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และนายมูฮัมหมัด  เจ๊ะซอ  เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ และเป็นการเติมเต็มความรู้กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในหลักสูตร โดยนักศึกษานำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

          1. บทความวิจัย เรื่อง บทบาทของเทศบาลนครยะลาในการจัดการสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ    ในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดย นายมัรวาน  ดือระซอ  นางสาวนูรอาซีนา  บือราเฮง นายมะไซดี        ดอเลาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ และนางสาวสุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง

          2. บทความวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนและบทบาทของภาครัฐกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม : กรณีศึกษษอำเภอเมืองยะลา  โดย นางสาว    นารีรัตน์  มะลิวัลย์  นางสาวกนกวรรณ  แก้วแดง   นางสาววิภารัตน์  โอสถสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์      ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์

          3. บทความวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนและความขัดแย้งในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  ตำบลปากบาง  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  โดย  นายสุขสันต์  ประสิทธิ์หิมะ  นางสาวนูรีดา  ตาเยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์

          4. บทความวิจัยเรื่อง  แนวทางการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  กรณีศึกษา ตำบลตะโละกาโปร์  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี   โดย  นายต่วนอับดุลฮาลีม  ปาแซ  นางสาวนูรียา  โซะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักาณ์  คัมภิรานนท์