หลักสูตร รปศ. มรย. นำนักศึกษา ศึกษาดูงานเตรียมสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการพัฒนาต้นแบบท้องถิ่น

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานและเตรียมสหกิจศึกษา และส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการพัฒนาต้นแบบท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง โดยนำศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และศึกษาดูงานกระบวนการจัดบริการระบบสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา