หลักสูตร รปศ. มรย. จัดอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

28 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                  เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาการ การสื่อสารและการใช้ภาษาสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนบ้านบาละ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ  และนายธีระพล   พงษ์พิมาย ตำแหน่งข้าราชการครู  มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1”