สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 62

28 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม  2562 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติและภาคกศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความท้าทายในบริบทของจุดเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น”  ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและฝึกกระบวนการเรียนรู้และทักษะเชิงวิชาการของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   และได้เกีรยติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี , นายวิญญู  สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา , นายประสิทธิ์    เอียดคง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา  และนายวรากร    ยานุทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย มาร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว