คณาจารย์ หลักสูตร รปศ. ร่วมกันลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการ

7 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                       วันที่ 6 มีนาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมปฏิบัติการ "หัวข้อการเขียนและประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น, บุคลากรท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และแกนนำกลุ่มต่างๆ จำนวนรวม 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม  และก่อนกลับทางเทศบาลตำบลยะหาก็ได้นำคณาจารย์เยี่ยมชมฝายมีชีวิต ที่ทางเทศบาลได้ทำขึ้นอีกด้วย