หลักสูตร รปศ. เชิญวิทยากรภายนอกมาเพิ่มความรู้แก่นักศึกษา ในรายวิชาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น

11 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                 วันที่ 11 มีนาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เชิญ นายลูไอ  อาดำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มาให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 114 คน ในรายวิชาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นยุคใหม่” ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา