หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

22 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบเกณฑ์การประเมินเครือข่ายราชภัฏ ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  รัตนพันธ์ (ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  ตันสม  (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ (กรรมการภายในมหาวิทยาลัย) และควบคุมการประชุมผ่านระบบ Google meet โดยนายอักมาล  เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคะแนนการประเมิน 3.67 อยู่ในระดับดี