กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (Online) ทาง Google meet

2 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

                  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (Online) ทาง Google meet  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ในกิจกรรมดังกล่าวคณาจารย์ในหลักสูตรจะมาพูดคุย แนะนำแนวทางต่างๆในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ ดังนี้

                   เวลา 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน

                   เวลา 13.15 – 13.20 น. วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตร

                   เวลา 13.20 – 13.30 น.   ประธานหลักสูตร  โดย  อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร

                   เวลา 13.30 – 13.50 น.   แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแผนการเรียน โดย  อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  ประธานหลักสูตร

                   เวลา 13.50 – 16.30 น.   คณาจารย์ในหลักสูตรชี้แจงแนะนำในหัวข้อ ดังนี้

                                                       - ปฏิทินวิชาการ การเข้าชั้นเรียน การส่งใบลา การขาดสอบและแนะนำแผนการเรียน โดย อาจารย์สุวิมล   แซ่ก่อง

                                                       - การเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน  โดย อาจารย์อิสยัส  มะเก็ง 

                                                       - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โดย อาจารย์ศรินทร์ญา   จังจริง

                                                       - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสถามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒  โดย อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง

                                                      - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   โดย อาจารย์สถาวิทย์  จันจุฬา

                                                      - จิตอาสา  โดย อาจารย์มุบดี   อุเด็น 

                                                      - การแต่งกายและวินัยนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.อิทธิชัย  สีดำ

                      เวลา 16.30 น.            ปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่