การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Capcut

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Capcut” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคกศ.บป. จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 48 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 25 – 301 และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 33 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 25 – 302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ คุณโซฟีนา ลาเม็ง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา