การสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม canva

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา ภายใต้หัวข้อ "การสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม canva" ให้กับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี4 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากคุณเซาพี แคและ และคุณนาดียะห์ เจ๊ะเตะ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี