การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม capcu

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม capcut" ให้กับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี 1 จำนวน 40คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากคุณโซฟีนา ลาเม็ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา