โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ได้จัด "โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 89 คน