โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำ

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13:00-15:00 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจือนือแร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา“ความรู้เบื้องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้น ป.5 จำนวน 18 คน