โครงการส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09:00-11:30 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ได้จัดโครงการส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตายา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา “ความรู้เบื้องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 20 คน