โครงการพลเมืองดี จิตอาสา

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น. นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่1 ได้จัด "โครงการพลเมืองดี จิตอาสา" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน