หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลาและการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลาและการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ต  นักศึกษาได้ศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา, โครงการ Phuket smart city และโครงการ Phuket Zero Waste เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาต่อไป  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในรายวิชาบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วิชาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ และวิชากฏหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์ 

แกลเลอรี่