หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรมอบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรที่ 21 (พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการนำเสนอรายงาน) หัวข้อ "ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลงานวิจัย"

วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม 2560  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรมอบรมทักษะการเรียนรู้ศตวรรที่ 21 (พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการนำเสนอรายงาน) หัวข้อ "ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลงานวิจัย" เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในราชวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประสาสตร์ ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  จำนวน 60 คน โดยเชิญท่านนิฮารงค์  โตะสู มาให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 -605 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.000 น.

แกลเลอรี่