หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา(พัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน)

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา(พัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และชี้แนะการสร้างความพร้อมในการแข่งขันการสอบคัดเลือกในสาขาวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ แก่นักศึกษาในหลักสูตรและศิษย์เก่าที่สนใจ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางหลักสูตรได้เชิญวิทยา 3 ท่าน ด้วยกันคือ 1) คุณธงฉาน สุวรรณรักษา  2) คุณวิญญู  สิงหเสม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ  3) คุณวันวิสาข์  จั่นเพชร มาให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไป  ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่