หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การขายสินค้าออนไลน์ : การใช้เทคโนโลยีเพื่องานอาชีพ”

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “การขายสินค้าออนไลน์ : การใช้เทคโนโลยีเพื่องานอาชีพ” เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีอาชีพทางเลือก  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4  จำนวน 106 คน  ในการจัดโครงการดังกล่าวทางหลักสูตร ได้เชิญคุณมะแอ  เย็ง และคุณอิสมาแอ   ยีมะแซ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ อาคาร 25-301 และ 25 - 605 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่