หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม"อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์" ให้แก่นักศึกาษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ อาคาร 25 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่