หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกาษาดูงานโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริ,พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และรัฐสภา

วันที่3-7กันยายน2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการช่างหัวมันในพระราชดำริ,พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และรัฐสภา การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นประสบการณ์ สำหรับนักศึกษานำไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แกลเลอรี่