หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสอนน้องเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ 5 กันยายน2560 นักศึกษาชั้นปีที่2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสอนน้องเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การภาครัฐ วัตถุประสงค์เพื่อรู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเสียสละ และสร้างผู้นำที่ดีในอนาคตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แกลเลอรี่