หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรฯ นำนักศึกษาเข้าฟังบรรยายหัวข้อ"กระบวนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม" ณ อบต.ทรายขาว

วันที่ 7 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำนักศึกษาเข้าฟังบรรยายหัวข้อ"กระบวนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม"  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โดย ท่าน รองนายก อบต. เลขานุการ และ ปลัด อบต.

แกลเลอรี่