หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม google Application

วันที่ 9 กันยายน 2560 หลักสูตรรัฐประลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม"อบรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม google Application " ให้แก่นักศึกาษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคาร 25 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่