หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมลานวัฒนธรรมฯ : ดิเกร์ฮูลู เผยแพร่ ส่งเสริมประชาธอปไตย และต่อต่้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 10 มกราคม 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมล้านวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 : กิจกรรมดิเกร์ฮูลู เผยแพร่ ส่งเสริมประชาธอปไตย และต่อต่้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แกลเลอรี่