เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์

9 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนภาวรรณ  ยอดยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "นโยบายไทยแลนด์  4.0 ประเทศไทยได้อะไร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย อาจารย์ศรินทร์ญา  จังจริง  อาจารย์ปพน  บุษยมาลย์  อาจารย์ฮาซัน   ยะเยริ  และอาจารย์อิสยัส  มะเก็ง เป็นผู้ควบคุม