หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบ. และการสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 7 มีนาคม 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชาจริยธรรม การตรวจสอบ. และการสร้างธรรมาภิบาล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรชั้นปี 2์  หัวข้อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตภาครัฐ โดยวิทยากรคุณยุทธนา วิมลเมือง จาก สนง.ปปช.ประจำจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่