โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานรัฐประสาสนศาสตร์

10 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานรัฐประสาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และชี้แนะการสร้างความพร้อมในการแข่งขันการสอบคัดเลือกในสาขาวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวโรซซารี  มาฮะ ตำแหน่งข้าราชการครู เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ"เทคนิคการเตรียมตัวสมัครและการหางานทำผ่านเว็บไซต์" ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 25-605 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา