กิจกรรมบริการวิชาการปี 2561

4 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดโครงการอบรมยุวนักข่าวพลเมืองสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้ กิจกรรม “อบรมและปฏิบัติการการสื่อสารนักข่าวพลเมืองจิตอาสาและการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสันติภาพ” ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวน ๓๒ คน   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการสื่อสารสันติภาพผ่านอาชีพนักข่าวพลเมืองจิตอาสา และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ด้านสันติภาพในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงพื้นที่เก็บภาพและถ่ายวิดีโอ มาผลิตสื่อคลิปวิดีโอสร้างสรค์ ณ พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี และพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี