กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 61

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม รปศ.

วันพุธที่ 11  กรกฎาคม  2561  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปรีการศึกษา 2561  ณ  ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการแนะนำอาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์แต่ละท่านได้ออกมาพบปะ พูดคุยให้แนวทางการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย สอนเทคนิคการเรียนที่ให้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์  ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับ  และแนะนำนักศึกษาใหม่  หัวข้อ “การผลิตบัณฑิตรปศ.ในยุค 4.0 และแนวทางการ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ” , อาจารย์สุปรีญา   นุ่นเกลี้ยง หัวข้อ  งานวิชาการหลักสูตรและลงทะเบียนเรียน , อาจารย์สุวิมล   แซ่ก่อง หัวข้อ  ความรับผิดชอบต่อตนเองและการมีวินัย , อาจารย์ศรินทร์ญา   จังจริง  หัวข้อ  การมีมนุษย์สัมพันธ์และการเข้าสังคม, อาจารย์มะพาริ   กะมูนิง หัวข้อ  นักศึกษาจิตอาสากับการเรียนรู้สังคม, อาจารย์ปพน   บุษยมาลย์  หัวข้อ   ทักษะการสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ, อาจารย์อิสยัส  มะเก็ง  หัวข้อ  ทักษะนักศึกษายุคใหม่  4.0,  อาจารย์ฮาซัน  ยะเยริ   หัวข้อ  หัวข้อ  ทักษะ 21 กับการพัฒนานักศึกษา, อาจารย์มุบดี   อุเด็น   หัวข้อ  หัวข้อ  การปลูกฝังคุณธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา, อาจารย์สถาวิทย์  จันจุฬา หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา และอาจารย์อันวาร์   กอมะ  หัวข้อ การปรับตัวกับการเรียนรู้โลกกว้าง  และหลักสูตรได้เชิญรุ่นพี่มาพบปะพูดคุยให้กำลังใจและแนะแนวให้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์กับการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษา” โดย 1) นางสาวณัชวา กาเจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) นายมูฮำมัด  อาแว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มอบกระเป๋าให้น้องใหม่และของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่หลักสูตร  จำนวน  2 กิจกรรม