งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

enlightenedมคอ.1 รปศ. ป.ตรี

enlightenedมคอ.1 ศิลปกรรม

enlightenedมคอ.1 ครุศาสตร์

enlightenedมคอ.1 ภาษาไทย

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

enlightenedรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

enlightenedรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

enlightenedรายวิชาเฉพาะ

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

enlightenedหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

enlightenedหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม

enlightenedหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

enlightenedหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

enlightenedหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ