งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2562

วานนี้ เวลา 13.30 น. (7 พ.ค. 62) ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี  ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา การจัดนิทรรศการงานกาชาดประจำปี 2562 และรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2562 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

แกลเลอรี่