งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (13 มิ.ย.62) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 2. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล และ3. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

แกลเลอรี่