งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (24 มิ.ย.2562) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี 2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 3. อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ ณ ห้องประชุมจำปูรี  อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่