งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (28 มิ.ย.2562) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  ปิ่นตบเเต่ง 2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล 3. อาจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่