งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

 รายวิชาเฉพาะ

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

รายวิชาเฉพาะ

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

รายวิชาเฉพาะ

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

 รายวิชาเฉพาะ

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์