งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วานนี้ (21ม.ค.63) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ นายสุชาติ อนันตะ นายอับดุลเลาะ ยีปาโละ คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอาจารย์สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมให้รับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่