งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

smileyมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

smileyมคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

smiley​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

smiley​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558

smiley​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

smiley​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

smileyหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

smiley​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

smiley​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

smileyหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

smiley​หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

smiley​หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

smiley​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

smileyหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

smiley​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

smiley​รายวิชาเฉพาะ

smiley​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

smiley​รายวิชาเฉพาะ

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

smiley​รายวิชาเฉพาะ

smiley​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

smiley​รายวิชาเฉพาะ

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

yesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

yesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

yes​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

yesหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

yesหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

yesหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

yesหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

yesหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

yesหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์