งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาภาษามลายู: อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ

1.2 การจัดการเรียนการสอนในบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด Thai-MOOC วิชาภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง โดยใช้กระบวนการพัฒนาและวิจัย: อาจารย์อาลียะห์ มะแซ

1.3 ห้องเรียนไร้ขีดจำกัด Education Reimagined: อ.ตรีนุช เชาวนกฤณกุล ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ และอาจารย์ ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน

1.4 กระบวนการจัดการองค์ความรู้: อาจารย์อิสยัส มะเก็ง

1.5 จากห้องเรียนภูมิสารสนสนเทศ สู่การแข่งขัน ARC GIS Online ปี 2: อาจารย์สรีดา หมัดอาด้ำ และอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

1.6 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก สู่การสร้างนวัตกรรม: อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

1.7 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ YRU E-learning: อ.รอมยี มอหิ

 

ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการด้านการวิจัย

2.1 การสร้างนักศึกษาสู่นักวิจัย: อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ ผศ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ อาจารย์จิตสุดา ละอองผล และอาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

 

ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

3.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาหรับเบื้องต้นผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ: อาจารย์รอมยี มอหิ อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ อาจารย์ริดวาน มะเด็ง อาจารย์ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว และอาจารย์มะซัมดี สะอะ

3.2 กิจกรรมบริการวิชาการนวัตกรรมสื่อการสอนสังคมศึกษา: อาจารย์ราศี สวอินทร์ และคณะ

 

ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.) 

4.1 ระบบรายงานผลการเรียน ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: นายอักมาล เบ็ญหาวัน