งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558

มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

 

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

​หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

​รายวิชาเฉพาะ

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

​รายวิชาเฉพาะ

 

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

​รายวิชาเฉพาะ

​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

​รายวิชาเฉพาะ

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

​หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์