งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM HUSO Forum 2022” SEASON 1

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเพื่อร่วมรับฟังและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น ดังนี้

  • ประเด็นที่ 1  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • ประเด็นที่ 3  การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ประเด็นที่ 4  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดการกิจกรรม ดังนี้ 

1. หลักสูตรเสนอชื่อผลงาน บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565  ลิงก์เสนอชื่อผลงาน https://forms.gle/SBDQwm9GQDamRa8U7

2. หลักสูตรส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 เม.ย 2565  ลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

3. คณะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้วันที่ 21 เม.ย. 2565 (รูปแบบออนไลน์ ZOOM)  ลิงก์การอบรม "KM HUSO Forum 2022” SEASON 1"

Topic: "KM HUSO Forum 2022” SEASON 1
Time: Apr 21, 2022 08:30 - 15.30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95934441923?pwd=YzZhU1AyRzdITkRJQkRWV2psVittQT09

 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  

1. แนวทางการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจกับ Together We Can สิงห์เทาชายแดนใต้: อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์

2. เรียนภาษาไทยให้บูรณาการ:การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (นำเสนอออนไลน์):อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

3. "นักศึกษาครูภาษาไทยสู่การนำเสนองานวิชาการระดับชาติ" (นำเสนอผ่านออนไลน์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

4. บทเรียนท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์: ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

 

ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนำเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ (นำเสนอผ่านออนไลน์) : อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

2. การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษา: อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์

 

ประกวดนวัตกรรม ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. " Together Model" : รูปแบบการดำเนินงานการวิจัยด้านชุมชนและท้องถิ่น: อาจารย์ ดร.ยุทธนา  กาเด็ม

แกลเลอรี่